ชื่อบริษัท : บริษัท ที ลีสซิ่ง จำกัด
เลขจดทะเบียน : 0105536113061
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว : 1,000,000,000 บาท
ราคา Par : 10 บาท
ประเภทธุรกิจ : ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์
สถานที่ติดต่อ : อาคาร HA HA ห้องเลขที่ 3B01 ชั้น 3
  59/5 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม. 10250
โทรศัพท์ : 02-832-2555


  • บริษัท ที ลีสซิ่ง จำกัด มีชื่อเดิม คือ บริษัท ธนชาต ลีสซิ่ง 2000 ก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ.2536 ภายใต้กฎหมายไทยและตั้งอยู่ในประเทศไทย.
  • เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2551 บริษัทได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ เปลี่ยนชื่อเป็น
    บริษัท ที ลีสซิ่ง จำกัด
  • ถือหุ้นโดย บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) 100%
  • ปัจจุบันบริษัทฯมีลูกหนี้เช่าซื้อสุทธิ ประมาณ 2,000.82 ล้านบาท (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2557)

บริษัทฯ มุ่งให้ความสนใจในธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ และมีแผนกลยุทธ์ในการขยายสินเชื่อไปสู่พื้นที่ต่างจังหวัด เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่การให้บริการเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ของบริษัทฯให้มากขึ้นควบคู่ไปกับการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ และ ตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ ด้วยบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ การทำงานเป็นทีม เพื่อสร้างการบริการที่ดีที่สุด สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ

บริษัทชั้นนำที่ให้บริการสินเชื่อบุคคลรายย่อย ซึ่งเติบโตอย่างต่อเนื่อง
มั่นคงและมีผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ
โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

1. เพิ่มช่องทางการหาลูกค้า
2. เพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด
3. สร้างความพึงพอใจของลูกค้า
4. บริหารงาน โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
5. พัฒนาระบบงาน บุคลากร และระบบสารสนเทศเพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจขององค์กร

1. นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล
2. นายเกษมสุข จงมั่นคง
3. นายนพดล เรืองจินดา
4. นางสาวกาญจนา ปัญญารัตนกุล
5. นายมงคล เพียรพิทักษ์กิจ
6. นายสมบูรณ์ ประสบพิบูล
7. นายพศิน สินธนภัทร
8. นายกานต์ พันธุ์ศิริ

เกี่ยวกับเรา
การขอสินเชื่อ
การต่อทะเบียน
ข่าวสาร
รอบรู้เรื่องรถ
โปรแกรมคำนวณ
ชำระเงิน
ตัวแทนจำหน่าย
ติดต่อเรา
MBK Public Company Limited.
© Copyright 2013. All right reserved by บริษัท ที ลีสซิ่ง จำกัด.