เอกสารที่ใช้ประกอบการขอเช่าซื้อ มีอะไรบ้าง?
 
ตอบ

เอกสารที่ใช้ประกอบการขอเช่าซื้อ ได้แก่

สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน
เอกสารแสดงรายได้ เช่น สลิปเงินเดือน, หนังสือรับรองเงินเดือน, สำเนาการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคาร
กรณีมีอาชีพประจำ
 
  • สำเนาบัตรพนักงาน
  • สำเนาบัตรประกันสังคม
กรณีมีอาชีพเป็นเจ้าของกิจการ
 
  • เจ้าของกิจการประเภทนิติบุคคล (บริษัทจำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัด) ต้องมีเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในกิจการนั้น ๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท, หนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนจำกัด  และแนบสำเนการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคาร ย้อนหลังอย่างน้อย  3 เดือน
  • เจ้าของกิจการประเภททั่วไป (ร้านค้า, ร้านอาหาร, กิจการทั่วไปที่ไม่ใช่นิติบุคคล)  ต้องมีเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในกิจการนั้น ๆ เช่น สัญญาเช่าร้าน, สัญญาเช่าแผง, ทะเบียนการค้า  ซึ่งเอกสารดังกล่าวต้องระบุชื่อเจ้าของกิจการด้วย และแนบสำเนาการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคาร ย้อนหลังอย่างน้อย  3 เดือน
MBK Public Company Limited.
© Copyright 2013. All right reserved by บริษัท ที ลีสซิ่ง จำกัด.